Wat doen we?

Het bevorderen van de relatie tussen ouder en kind staat centraal in ons werk.

Tijdens één of meerdere sessies verkennen we samen met ouders en kind wat goed loopt en welke de bezorgdheden zijn thuis, in de crèche en/of op school. We maken een eerste inschatting van de eigenheden en ontwikkeling van het jonge kind en van het gezin/ouders/verzorgers, alsook de ouder-kind relatie.

Soms kan het hierna reeds evolueren naar een advies of behandeltraject. In andere gevallen is uitgebreider onderzoek nodig, zoals bijvoorbeeld door spelobservaties, ontwikkelings- en gezinsgesprekken, observatie op de crèche of op school.

De behandelingen die wij zelf kunnen aanbieden zijn:
● ouderbegeleiding
● psycho-educatie
● ouder-kind therapie
● gezinstherapie
● EMDR-therapie
● medicamenteuze behandeling

Bij vragen over verstandelijke, motorische of taalontwikkeling, of zorgen op medisch-lichamelijk vlak, verwijzen wij door naar collega's die daarin gespecialiseerd zijn. Dat doen we eveneens voor behandelingen die we zelf niet aanbieden.